Urenstaat werknemer invullen

BedrijfsgegevensPersoonsgegevens


Uren NU=Normale uren, OVW=Overwerkuren, RU=Reisuren, VD=Vrijedaguren, FD=Feestdaguren, KV=Kortverzuimuren
Dag NU OVW RU VD FD KV
Uren % % % Km Uren Uren Uren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Total

Voorwaarden
   


Akkoord werkgever: Wij verklaren dat het aantal arbeidsuren op dit declaratieformulier juist is ingevuld en dat de juiste identiteit van de werknemer is vastgesteld. Wij zijn tevreden over de verrichte werkzaamheden.
Akkoord werknemer: Het is mij bekend, dat ik in geval van ziekte of ongeval onmiddellijk C.O.S. Uitzendbureau BV telefonisch moet berichten of doen berichten. Bij arbeidsongeschiktheid/vakantie is onderstaande clausule van toepassing*.

* Deze uitzendovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de terbeschikkingstelling aan de op deze urendeclaratie genoemde opdrachtgever en eindigt van rechtswege als de opdrachtgever de opdracht beëindigt (art.691 lid 2 BW). Beëindiging geschiedt door accorderen van opdrachtgever en werknemer. De tussen werknemer en uitzendbureau gesloten uitzendovereenkomst fase A (ABU) of fase 1 of 2 (NBBU) is conform het uitzendbeding ook van rechtswege geëindigd als er sprake is geweest van ziekte of vakantie. In dat geval heeft de uitzendkracht op bovenvermelde datum zijn werkzaamheden hervat en zijn partijen een nieuwe uitzendovereenkomst aangegaan onder dezelfde voorwaarden als in de eerstbedoelde overeenkomst werden overeengekomen. Met name is ook op de laatste overeenkomst het uitzendbeding als bedoeld in artikel 691 BW van toepassing. Dit aanhangsel maakt integraal deel uit van de eerstgenoemde uitzendovereenkomst.”
Annuleren    


De Friso 8A | 9207 DA Drachten | Tel: 0512 - 54 14 25 | info@cos-ub.nl